Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Woensdag 24 juli 2024
onbewolkt 20° Onbewolkt

Openbare besluiten van het college van B&W - dinsdag 18 september 2018

Dinsdag 18 september 2018, 21:17u

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 18 september 2018

 

>> Sociaal plan Bibliotheek gemeente Vlaardingen <<
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Sociaal plan Bibliotheek gemeente Vlaardingen onder voorbehoud van definitieve overeenstemming met het Georganiseerd Overleg vastgesteld.

 

Toelichting:
Het college van de gemeente Vlaardingen heeft het `Sociaal plan Bibliotheek gemeente Vlaardingen` vastgesteld onder voorbehoud van de definitieve overeenstemming met het georganiseerd overleg.

 

>> Sociaal statuut gemeente Vlaardingen <<
Het college van burgemeester en wethouders heeft het sociaal statuut gemeente Vlaardingen onder voorbehoud van definitieve overeenstemming met het Georganiseerd Overleg vastgesteld.

 

Toelichting:
Door de toenemende dynamiek van maatschappelijke ontwikkelingen legt de gemeente Vlaardingen voor haar medewerkers arbeidsvoorwaardelijke afspraken vast die aan de orde zijn bij organisatiewijzigingen. Door de opmaak van een vollediger en ruimer omschreven sociaal statuut is de organisatie erop voorbereid om zich snel en zorgvuldig aan te passen aan politieke besluitvorming, economische veranderingen en ontwikkelingen in de markt.


    
Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd via het digitale blad op www.overheid.nl

. Ook wordt het sociaal statuut opgenomen in RAP.

 

>> Instellen van een paritaire commissie gedurende de looptijd van 4 Van Werk Naar Werk (VWNW) contracten <<
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een paritaire commissie in te stellen gedurende de looptijd van de 4 Van Werk Naar Werk (VWNW) contracten bij het team Informatiebeheer.

 

Toelichting:
Op grond art.10d:24 CAR-UWO dient het college van B&W een paritaire commissie in te stellen die toeziet op de naleving van de afspraken met medewerkers met wie een VWNW contract is afgesloten. Deze commissie start zodra de VWNW contracten aanvangen en wordt beëindigd indien de laatste VWNW medewerker een nieuwe baan heeft gevonden binnen of buiten de organisatie, de duur van het VWNW-traject is bereikt, een medewerker zelf om ontslag heeft verzocht of indien er sprake is van een tussentijdse beëindiging zoals bedoeld in artikel 10d:19 CAR-UWO.

>> Ontwerpbestemmingsplan Koggehaven perceel M1, M2 en M3 <<


Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Koggehaven perceel M1, M2 en M3,
besloten dat op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling, zoals opgenomen in bijlage 4 van de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan, geen Milieu Effect Rapportage (MER) nodig is en,
het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor tervisielegging.

 
Toelichting:
Er is een vastgesteld bestemmingsplan Koggehaven perceel M1 en M2 om de vestiging van een bedrijf mogelijk te maken. Dit bedrijf wil verhuizen van de KW Haven naar de Koggehaven om het bedrijf uit te breiden. Vanwege de aankoop van een aangrenzend perceel en de daarmee samenhangende bedrijfsactiviteiten is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Koggehaven perceel M1, M2 en M3 en deze vrijgegeven voor de tervisielegging.

 

>> Gemeentelijk bod op de regionale woonvisie <<
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het gemeentelijk bod op de regionale woonvisie.

 

Bijlage
Gemeentelijk bod (pdf, 271 kB)


Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een gemeentelijk bod op de regionale woonvisie. Fase 1 is in 2017 afgerond en nu is de tweede fase bezig. Vanaf 2020 ontstaat er een tekort aan sociale huurwoningen in de regio. Het samenwerkingsverband vraagt aan alle gemeenten wat zij hieraan kunnen doen. Het college ondersteunt de ambitie voor een meer evenwichtige spreiding van de sociale huurwoningen over alle regiogemeenten. Bijna 2/3 deel van het woningbezit van Vlaardingen behoort tot de sociale woningvoorraad. Daarom geeft het college aan vast te willen houden aan het Actieplan Wonen en geeft aan meer balans te willen tussen sociale en niet sociale woningbouw. Als de komende twee jaar blijkt dat de regiogemeenten met te weinig sociale huurwoningen meer sociale huurwoningen bijbouwen, is het college bereid om de uitkomsten van de onderhandelingen, die in het kader van de regionale woonvisie worden gevoerd, bij de Toekomstvisie te betrekken en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

>> Beantwoording artikel 36-vragen over de huisvesting van MOE-landers <<
Het college van B&W heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer G. Pappers over de huisvesting van MOE-landers vastgesteld.

 

Bijlage:
MOE-landers (pdf, 99 kB)


Toelichting:
Het college geeft in de beantwoording aan dat er mogelijk minder arbeidsmigranten in Vlaardingen worden gehuisvest door hun werkgever of uitzendbureau, als er een hotel in de gemeente Westland wordt gebouwd. Het college van de gemeente Westland heeft aangegeven de ambitie te hebben om de huisvestingscapaciteit met 2.000 bedden te vergroten. Tijdelijke arbeidsmigranten kunnen geen gebruik maken van sociale huurwoningen in Vlaardingen, omdat zij geen woonduur kunnen opbouwen. Binnen Europa is het niet toegestaan om Europeanen te weren. Wel zijn er mogelijkheden om kamerverhuur en tijdelijke verhuur tegen te gaan. Zoals aangegeven in het raadsprogramma staat voor het eerste kwartaal van 2019 een keuzenotitie huisvesting arbeidsmigranten geagendeerd. Een startnotitie staat op de agenda van de beeldvormende raadskamer van 20 september.

 

>> Borgstelling voetbalvereniging DVO'32 <<


Het college van B&W heeft;

besloten tot het verlenen van een éénmalige borgstelling voor een geldlening ten behoeve van de bouw van de kleed-was accommodatie van voetbalvereniging DVO'32 van € 36.500,-- zijnde 50% van het maximaal te lenen bedrag (€ 73.000,--) met een looptijd van 15 jaar en,
besloten tot het omzetten van het huurafhankelijk opstalrecht (HARVO) naar een zelfstandig opstalrecht.


Bijlage:
Borgstelling (pdf, 61 kB)


Toelichting:
De gemeente Vlaardingen staat borg voor een geldlening voor de nieuwbouw van kleed-wasaccommodatie van voetbalvereniging DVO'32, voor een bedrag van 36.500 euro. Ook wordt het huurafhankelijk opstalrecht omgezet naar een zelfstandig opstalrecht.

 

>> Beantwoording artikel 36-vragen over het proces rond bezwaarcommissie(s) <<
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 36-vragen van de heer Pappers over het proces rond bezwaarcommissie(s) vastgesteld.

 

Bijlage:
Proces rond bezwaarcommissie(s) (pdf, 79 kB)


Toelichting:
Het betreft hier de beantwoording van artikel 36 vragen die zijn gesteld over het proces rond bezwaarcommissie(s).

 

>> Beantwoording artikel 36-vragen over schulden bij laag inkomen <<
Het college van B&W heeft de beantwoording artikel 36-vragen van mevrouw Wijker van SP Vlaardingen, schulden bij laag inkomen vastgesteld.

 

Bijlage:
Schulden bij laag inkomen (pdf, 94 kB)


Toelichting:
In de beantwoording geeft het college aan dat inwoners met een inkomen tot 130% van het sociale minimum kunnen vanaf eind dit jaar in aanmerking komen voor een sociaal krediet met een lager rentepercentage. Dit krediet kan worden gebruikt voor de aanschaf of vervanging van huisraad zoals een wasmachine, bankstel of voor het oplossen van kleine betalingsachterstanden om grotere problemen te voorkomen of om een periode te overbruggen. De kredieten en de hoogte van de bedragen zijn altijd maatwerk. Het bedrag van € 3000,- is een indicatie/ richtlijn om aan te geven, dat het bij de leningen om relatief kleinere verantwoorde bedragen gaan om mensen niet in de problemen te brengen bij de terugbetaling. De hoogte van het uiteindelijk te lenen bedrag en de maandelijkse aflossing worden door de Kredietbank Rotterdam (KBR) afgestemd op de inkomsten, uitgaven en gezinssituatie van de aanvrager.

 

berichtbron Gemeente Vlaardingen


1226 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 18 september 2018, 21:30