Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Woensdag 19 juni 2019
lichte stortregen 18° Lichte stortregen

Openbare besluiten college B&W - dinsdag 9 april 2019

Dinsdag 9 april 2019, 20:48u

Openbare besluiten college B&W - dinsdag 9 april 2019

 

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 9 april 2019

 

>> Beantwoording artikel 34-vragen over verdwenen 275 stembiljetten <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen over verdwenen 275 stembiljetten vastgesteld.

 

Bijlage:  stembiljetten(pdf, 90 kB)

 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over de verdwenen 275 stembiljetten ten aanzien van de Waterschapsverkiezingen 2019 beantwoord.

 

>> Bekrachtiging parafenbesluit reactie op ontwerp aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bekrachtiging parafenbesluit reactie op ontwerp aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet vastgesteld.

 

Toelichting:

Op 4 april is met een parafenbesluit reactie op ontwerp aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet vastgesteld.

 

>> Vaststellen intentieverklaring Lokale Sportakkoorden – Sportformateur <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het vaststellen van de intentieverklaring Lokale Sportakkoorden - Sportformateur.

 

Toelichting:

Minister de Jonge voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) heeft in de zomer van 2018 samen met de sportsector, gemeenten en maatschappelijke partners een Nationaal Sportakkoord gesloten om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In dit akkoord staan vijf ambities omschreven: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en vaardig in bewegen. In Vlaardingen is er nog een ambitie aan toegevoegd, namelijk integraal sport- en beweegbeleid. Een lokaal sportakkoord is een goed instrument voor de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners om aan de ambities uitvoering te geven. Het Rijk stelt nu € 15.000,-  beschikbaar om een onafhankelijke sportformateur aan te stellen, die als taak heeft om lokale partijen met elkaar aan tafel te brengen en hen een Vlaardings Sportakkoord te laten sluiten.

 

>> Raadsmemo Begrotingsrechtmatigheid 2018 <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Begrotingsrechtmatigheid 2018 vastgesteld.

 

Bijlage: Begrotingsrechtmatigheid 2018 (pdf, 783 kB)

 

Toelichting:

Het college heeft de gemeenteraad geinformeerd over de belangrijkste financiele afwijkingen over het jaar 2018. Dit wordt gedaan in het kader van de rechtmatigheid. In de jaarstukken 2018 wordt uitgebreid verslag gedaan over het gerealiseerde beleid en de gerealiseerde lasten en baten. De accountant voert momenteel de controle uit op de concept jaarstukken.

 

>> Raadsmemo jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Cliëntenraad Vlaardingen <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Cliëntenraad Vlaardingen vastgesteld.

 

Bijlage: Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Cliëntenraad Vlaardingen (pdf, 290 kB)

 

Toelichting:

In het jaarverslag 2018 is het functioneren van de Cliëntenraad beschreven. Ook de samenwerking met participatiebedrijf Stroomopwaarts komt aan de orde. Het jaarplan 2019 is niet verder uitgewerkt, omdat er momenteel een raadsvoorstel ligt waarbij aan de gemeenteraad wordt voorgelegd om de huidige Cliëntenraad op te heffen en samen te laten gaan tot één Cliëntenraad voor het Sociaal Domein.

 

>> Antwoordbrief Waterweg Wonen inzake samenwerkingsrelatie <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan Waterweg Wonen over de samenwerkingsrelatie vastgesteld.

 

Toelichting:

Het college heeft een brief van Waterweg Wonen beantwoord over hun zorgen over de samenwerkingsrelatie.

 

>> Samenwerkingsafspraken Gemeenten – GI <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Samenwerkingsprotocol gemeenten en Gecertificeerde Instellingen.

 

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met het geactualiseerde samenwerkingsprotocol waarin afspraken staan over de samenwerking over de inzet van jeugdhulp in het gedwongen kader: jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Jeugdwet verplicht gemeenten om overleg te voeren met de zogenoemde gecertificeerde instellingen die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoeren en hierover afspraken vast te leggen in een protocol. Vanwege de doorontwikkeling van lokale wijkteams in de afgelopen jaren zijn de afspraken die eind 2014 zijn vastgelegd, geactualiseerd. Alle gemeenten binnen de regio Rotterdam Rijnmond gaan het protocol op 18 april 2019 ondertekenen.

 

>> Treffen Centrumregeling Regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en RMC NWN <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Centrumregeling regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en RMC Regio Nieuwe Waterweg Noord getroffen.

 

Toelichting:

De colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben op 2 april 2019 de Centrumregeling regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en Regionaal Meld-en Coördinatiefunctie Nieuwe Waterweg Noord getroffen. Met het treffen van de centrumregeling wordt de samenwerking op het gebied van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten versterkt door de functies en medewerkers onder te brengen bij de centrumgemeente Vlaardingen. Hierdoor ontstaat een geïntegreerde aanpak voor jongeren van 5 tot 23 jaar.

 

 

berichtbron Gemeente Vlaardingen


201 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 9 april 2019, 20:53