Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Donderdag 13 augustus 2020
geheel bewolkt 30° Geheel bewolkt

Openbare besluiten college van B & W - dinsdag 16 oktober 2018

Woensdag 17 oktober 2018, 15:16u

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: dinsdag 16 oktober 2018

 

Beëindiging verkoop poortgebouw, Hoflaan 1-3
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het feit dat de beoogd koper afziet van de koop van het poortgebouw aan de Hoflaan.

 

Toelichting:
Het college heeft op 12 maart 2018 besloten tot verkoop en herbestemming van het poortgebouw gelegen aan de Hoflaan 1-3. Gedurende het opstellen van de koopovereenkomst heeft de koper laten weten dat door onverwachte omstandigheden de herbestemming van het poortgebouw niet meer haalbaar is en afziet van de koop. Hierdoor komt het poortgebouw opnieuw in de verkoop.

 

Stand van zaken uitvoering Wmo 2018
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de stand van zaken van de uitvoering Wmo 2018 vastgesteld.

 

Bijlage: Wmo 2018 (pdf volgt)

 

Toelichting:
De gemeente Vlaardingen heeft, samen met de gemeenten Schiedam en Maassluis, de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen belegd in de gemeenschappelijke regeling ROGplus. ROGplus heeft aangegeven eind 2018 een budgetoverschrijding te verwachten. De overschrijding zit met name op het gebruik van de voorzieningen Regiotaxi, financiële tegemoetkoming meerkosten, de huishoudelijke hulp en begeleiding. De gemeente heeft als doel dat inwoners de zorg ontvangen die ze nodig hebben en dat zij de zorg tijdig ontvangen. Een goede ondersteuning blijft voorop staan. Om de kosten te beheersen is er onlangs door ROGplus een versnelde nieuwe aanbesteding voor 2019 gedaan. De stand van zaken rondom de uitvoering Wmo wordt nader toegelicht tijdens de raadskamer van 18 oktober.

 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2019)  
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019 (Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2019) vastgesteld.

 

Bijlage: Parkeerbelastingen (pdf, 141 kB)

 

Toelichting:
Het college stelt voor dat de parkeertarieven in 2019 gelijk blijven aan de tarieven van 2018. Om de nota's voor de parkeerbelasting 2019 begin december te kunnen versturen vraagt het college aan de raad om de verordening parkeerbelastingen afzonderlijk van de overige belastingverordeningen vast te stellen.

 

Kennisnemen afgeven verklaring terinzagelegging onteigeningsprocedure Blankenburgverbinding
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het afgeven van de verklaring Onteigeningswet door de burgemeester aan de Kroon.

 

Toelichting:
Ondanks het feit dat Rijkswaterstaat en de gemeente Vlaardingen in een vergevorderd stadium zijn rondom de verkoop van het perceel aan de noordzijde van de A20 (locatie de paardenwei) zet Rijkswaterstaat de onteigeningsprocedure voor deze locatie op dit moment nog door. Rijkswaterstaat wil zekerheid hebben over het verkrijgen van het perceel, omdat dit nodig is voor de realisering van de Blankenburgverbinding. Van 9 augustus tot en met 19 september 2018 heeft het ontwerp koninklijk besluit en bijbehorende stukken tot aanwijzing van deze onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Vlaardingen ter inzage gelegen. Na afloop van de termijn van terinzagelegging moet de burgemeester aan de Kroon een door haar ondertekende verklaring sturen om aan te geven dat de voorschriften met betrekking tot de terinzagelegging zijn nageleefd.

 

Ontwerp Actieplan Geluid Vlaardingen 2018-2023  
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het ontwerp Actieplan Geluid Vlaardingen 2018-2023, waarin een plandrempel wordt gehanteerd van 55 dB vastgesteld,
besloten het ontwerp actieplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. In deze periode mag iedereen een zienswijze kenbaar maken over het plan,
besloten het ontwerp actieplan aan te bieden aan de gemeenteraad, waarbij tot slot de raad gevraagd wordt haar visie op het plan te geven.


Toelichting:
Het Actieplan Geluid 2018-2023 bevat het beleid dat Vlaardingen de komende vijf jaar voert om de geluidsituatie te verbeteren en de hinder door geluid te verminderen. Daarnaast beschrijft het actieplan de ambities en maatregelen die de gemeente treft om de gezondheid van de inwoners op dit punt te beschermen. Een aanvaardbaar geluidniveau is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Ook maakt het Vlaardingen aantrekkelijker als stad om te wonen, werken en recreëren.

 

Verplaatsing locatie zaterdagmarkt 17 november 2018
Het college van burgemeester en wethouders heeft de locatie van de zaterdagmarkt van 17 november 2018 gewijzigd van het Veerplein naar het Schoutplein.

 

Toelichting:
Vanwege feestelijke activiteiten rondom de intocht van Sinterklaas op het Veerplein is de zaterdagmarkt op 17 november op het Schoutplein in plaats van op het Veerplein.

 

Antwoordbrief Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen vastgesteld.

 

Toelichting:
In de antwoordbrief aan de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen laat het college weten goed te begrijpen dat het voor jaarlijkse evenementen onhandig is dat subsidie ieder jaar opnieuw aangevraagd moet worden en dat er daardoor relatief laat zekerheid is over het subsidiebedrag. Het college geeft aan dat het jaarlijks beschikbare budget op dit moment te gering is om aan de wensen van alle organisatoren van evenementen structureel tegemoet te komen en daarnaast ook nieuwe initiatieven te stimuleren. Daarom kijkt het college ieder jaar opnieuw welke aanvragen er zijn voor nieuwe en bestaande evenementen en hoe het budget daarover verdeeld kan worden. Het college geeft aan dat het de gemeenteraad in de conceptbegroting voorgesteld heeft het budget voor evenementen te vergroten, ook met het oog op de stijgende kosten voor veiligheidsmaatregelen. De verwachting is dat de gemeenteraad de begroting in november vaststelt. Als het hogere budget beschikbaar komt, buigt het college zich in 2019 over de mogelijkheid van structurele afspraken.

 

Raadsmemo actuele ontwikkelingen specialistische jeugdhulp
Het college van B&W heeft een memo tot het informeren van de raad vastgesteld over:

De actuele ontwikkelingen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), de inkooporganisatie voor regionale specialistische jeugdhulp voor de 15 Rijnmondgemeenten, middels een brief van het Algemeen Bestuur (AB) van de GRJR,
De actuele informatie over de lokale specialistische jeugdhulp, ingekocht door de drie  gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS),
En de definitieve jaarrekening 2017 van de GRJR.


Bijlage: specialistische jeugdhulp (pdf, 9 MB)

 

Toelichting:
Als jeugdigen en hun ouders ondersteuning nodig hebben, probeert de gemeente deze zo dichtbij mogelijk te bieden. Jeugdhulp op de juiste plek. De MVS-gemeenten zijn voor hun lokale en regionale specialistische jeugdhulp begin 2018 overgestapt naar een ander wijze van financieren, namelijk het resultaatgericht financieren van de jeugdhulp. Gemeenten sturen hiermee op het te behalen resultaat. Deze nieuwe wijze van inkopen vraagt ook een andere werkwijze voor hulpverleners en doorverwijzers. Deze overgang heeft geleid tot extra kosten, door onder meer het in één keer wegwerken van de wachtlijsten bij zorgaanbieders en de uitwerking van de nieuwe werkwijze. Daarnaast neemt, conform landelijke CBS cijfers, ook in Vlaardingen de vraag naar specialistische jeugdhulp toe. Met name de kosten voor de specialistische jeugdhulp voor jeugdigen met een beperking hoger dan begroot. In 2018 en 2019 worden zowel lokaal als regionaal maatregelen genomen om grip te krijgen op de stijgende kosten. De actuele ontwikkelingen rondom lokale specialistische  jeugdhulp wordt nader toegelicht tijdens de raadskamer van 18 oktober. Eind november staat een presentatie over de regionale jeugdhulp op de planning voor de drie gemeenteraden.

 

Raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2018
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over de gevolgen van de september-circulaire 2018 vastgesteld.

 

Bijlage: Septembercirculaire 2018 (pdf, 2 MB)

 

Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad driemaal per jaar over de gevolgen van de circulaires gemeentefonds. In het raadsmemo worden de gevolgen vermeld van de septembercirculaire 2018.

 

Tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2018
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de raadsmemo tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken (tMPG) 2018 vastgesteld.
het tussentijds Meerjaren Programma Grondzaken 2018 vastgesteld.


Bijlage: grondzaken (pdf, 2 MB)

 

Toelichting:
Tweemaal per jaar wordt het (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze rapportages worden in maart/april (MPG) en in september/oktober (tMPG) voorgelegd.

 

berichtbron Gemeente Vlaardingen


444 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 17 oktober 2018, 15:39